producten
Disclaimer

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onze goederen worden afgenomen te Roeselare en verzonden alle gevaren ten laste van de bestemmeling, zelfs wanneer de verkoopprijs vrachtvrij bestemming station gemaakt is.
 2. Om geldig te zijn moeten klachten ons binnen de 8 dagen, na ontvangst van de goederen, worden overgemaakt en vergezeld zijn van de bewijsstukken tot staving.
 3. De betaling van een factuur betekent geen kwijting van voorgaande.
 4. Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld.
 5. Verwijlintresten gelijk aan de rentevoet van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met 2% per jaar, zullen gerekend worden vanaf 30 dagen na factuurdatum, zonder ingebrekestelling, met ingang per datum van facturatie.
 6. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 50,- EUR en een maximum van 1500,- EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 7. Bij verzending van aangetekende verpakking mag deze slechts van uw betaling afgetrokken worden nadat u onze credietnota ontvangen hebt.
 8. Al onze rekeningen zijn te allen tijde te Roeselare betaalbaar. Onze cheques, wissels, enz..., tellen niet als afwijking van deze betalingsvoorwaarden.
 9. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting gegeven en brengen geen formele verbintenissen mede.
 10. De verbintenissen genomen door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na ons akkoord.
 11. "Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/31.37.34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules."
 12. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de gebeurlijke persoonsongevallen of stoffelijke schade die door gelijk welke oorzaak zouden kunnen voortspruiten uit het gebruik van onze goederen.
 13. Tenzij anders overeengekomen verstaan onze aanbiedingen zich altijd "Behoudens verkoop en zonder verbintenis"; onze prijzen kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.
 14. Onze tarieven en folders worden alleen uitgegeven als inlichting en kunnen maar als basis dienen onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. Zij kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
 15. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot na de definitieve betaling.
 16. Ondertekening van wissels doet geen afbreuk aan bovenvermelde voorwaarden.
 17. Wanneer de klacht gegrond voorkomt, dan kan de verkoper alleen gehouden zijn tot eenvoudige vervanging van de goederen, zonder enig recht op welkdanige schadevergoeding.
 18. Wij behouden een retentierecht op uw goederen in ons bezit zelfs indien een openstaande schuld geen betrekking heeft op het in ons bezit zijnde goed.

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare documenten
Het is u toegestaan de op deze site ("Site") beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen te gebruiken, mits:

 1. auteursrechtaanduiding op alle kopieŽn wordt overgenomen, en zowel de auteursrechtaanduiding als deze kennisgeving met betrekking tot toestemming worden overgenomen,
 2. de op deze Site beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen uitsluitend voor informatieve en persoonlijke of niet-commerciŽle doeleinden worden gebruikt en niet worden gekopieerd of gepost op een andere netwerkcomputer of met andere media worden verzonden,
 3. de op deze Site beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen op geen enkele wijze worden bewerkt. Het gebruik voor andere doeleinden resorteert onder het Auteursrecht.

De bovenstaande documenten bevatten niet het ontwerp of indeling van de Gallon.be-website of andere websites die in het bezit zijn van Aandrijvingen Gallon N.V. (Gallon) of die door Gallon worden geŽxploiteerd, beheerd of waarop Gallon het gebruiksrecht heeft. De onderdelen van Gallon-websites zijn beschermd door het internationale auteursrecht, de handelsmerkenwet, wet op de oneerlijke concurrentie en door andere wetten en mogen niet volledig of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of nagemaakt. Er mag geen logo, afbeelding of geluid van een Gallon-website worden verveelvoudigd of opnieuw worden doorgegeven, tenzij Gallon hiervoor uitdrukkelijk haar toestemming heeft gegeven.

Gallon en/of de respectieve toeleveranciers doen geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel van de informatie in de documenten en bijhorende grafische voorstellingen die op deze Site worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt. Gallon en/of haar respectieve toeleveranciers wijzen hierdoor alle garanties met betrekking tot die informatie, daaronder begrepen alle impliciete garanties tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, of garanties dat de informatie niet inbreukmakend is, van de hand. In geen geval zijn Gallon en/of haar respectieve toeleveranciers aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van productie of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze Site beschikbare informatie.

Het is mogelijk dat de op deze Site gepubliceerde documenten en bijhorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Gallon en/of haar respectieve toeleveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in de op de Site beschreven producten aanbrengen.

Koppelingen naar sites van Derden. Deze Site kan koppelingen bevatten naar websites die door andere partijen dan Gallon worden geŽxploiteerd. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Gallon heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen. Het feit dat Gallon koppelingen naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

AUTEURSRECHT. Copyright © 2001 Aandrijvingen Gallon N.V., Kruisboommolenstraat 11, 8800 Roeselare. Alle rechten voorbehouden. 
 


Mechanical Transmissions
AANDRIJVINGEN GALLON  -  Kruisboommolenstraat 11 - B-8800 Roeselare  -  tel: +32 51 20 06 02  -  fax +32 51 22 59 68
mail g@llon.be  -  Disclaimer